Privacy Policy

This privacypolicy is in Dutch. Please contact privacy@researchmessenger.com if you have any questions or need a translation.

ResearchMessenger verwerkt persoonsgegevens en wil daar graag duidelijk en transparant over communiceren. In dit privacystatement geeft ResearchMessenger uitleg over hoe zij persoonsgegevens verwerkt.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor haar dienstverlening verwerkt ResearchMessenger persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie over personen waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden. Voorbeelden zijn naam- en adresgegevens, e-mail-en IP-adressen.

Daarnaast onderscheidt de wet bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over ras, godsdienst of gezondheid. Dit is informatie die iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Daarom mag deze informatie alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt.

De informatie wordt bij SurveyFriendy opgeslagen op interne systemen. Door middel van dit systeem heeft alleen ResearchMessenger toegang tot deze gegevens en mogen die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor ResearchMessenger de gegevens verwerkt.

Voorwaarden voor verwerken persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet minimaal één van deze grondslagen van toepassing zijn:

 • De desbetreffende persoon geeft toestemming.
 • Het is nodig om een overeenkomst uit te voeren.
 • Het is nodig voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Het is nodig voor het beschermen van een vitaal belang.
 • Het is nodig voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag.
 • Het is nodig voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang.
ResearchMessenger baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

Toestemming

ResearchMessenger verwerkt gegevens op basis van toestemming wanneer het om bijzondere gegevens gaat. Betrokkenen zijn vrij de toestemming te onthouden of in te trekken.

Beveiligingsniveau

ResearchMessenger streeft ernaar de persoonsgegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. ResearchMessenger neemt passende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Automatische gegevensverzameling

ResearchMessenger kan bij het gebruik van een ResearchMessenger-website en het gebruik van vragenlijsten informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt wanneer de websites of vragenlijsten van ResearchMessenger worden gebruikt. In deze bestanden wordt informatie over website/vragenlijstbezoek bijgehouden met als doel het gebruiksgemak te verbeteren. ResearchMessenger biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen.

Websites van derden

ResearchMessenger kan ook links aanbieden naar websites die niet door ResearchMessenger worden beheerd. Deze websites worden niet door ResearchMessenger gecontroleerd en ResearchMessenger is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

Minderjarigen

De websites en vragenlijsten van ResearchMessenger richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van haar dienstverlening vertrouwtResearchMessenger op de juistheid van de haar bekende gegevens. Betrokkenen dienen ResearchMessenger te informeren over wijzigingen van hun gegevens.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing

Betrokkenen hebben verschillende rechten met betrekking tot de gegevens die ResearchMessenger van hun verwerkt:

 • Het recht op inzage in de verwerking van persoonsgegevens door ResearchMessenger.
 • Het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.
 • Het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht op verdere verwerking van persoonsgegevens.
 • Het recht op het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met contactpersoon Dennis Sewberath, eigenaar ResearchMessenger via een e-mail aan privacy@ResearchMessenger.com.

ResearchMessenger bewaart persoonsgegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Na afloop van de bewaartermijnen verwijdert ResearchMessenger de gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wie klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door ResearchMessenger, kan daarover contact opnemen. Dit kan door een email te richten aan contactpersoon Dennis Sewberath, eigenaar ResearchMessenger via een e-mail aan privacy@ResearchMessenger.com. ResearchMessenger probeert dan samen een oplossing te vinden. Lukt dat niet naar tevredenheid, dan is er nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst. ResearchMessenger behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Wijzigingen worden altijd gecommuniceerd per mail. Ook krijgen gebruikers van de websites en vragenlijsten een melding wanneer er wijzigingen zijn.